innehållsförteckning

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Entreprenörens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid återtag
Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Durationstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

Vid tillämpningen av dessa villkor gäller följande:

 1. Ångerfristen: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller företag och ingår ett distansavtal med entreprenören.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en rad produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är fördelad över tiden.
 5. Varaktigt medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktar sig till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt:: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen.
 7. Modellformulär: det modelluttagsformulär som entreprenören gör tillgängligt som en konsument kan fylla i när han vill utnyttja sin ångerrätt.
 8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 9. Distansavtal: ett avtal enligt vilket endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används inom ramen för ett system som anordnas av företagaren för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet.
 10. Teknik för distanskommunikation: innebär att det kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören har träffats samtidigt i samma rum.
 11. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för entreprenören.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Vebos;
Hoofdstraat 61
7921AC Zuidwolde

Telefonnummer: +31641254132
E-postadress: info@vebos.nl
Handelskammarens nummer: 75209160
Momsregistreringsnummer: NL860186611B01

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås och beställningar mellan entreprenör och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses av entreprenören och de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Genom undantag från föregående punkt och innan distansavtalet ingås, om distansavtalet ingås elektroniskt, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på ett varaktigt medium. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran på elektronisk väg eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis är ogiltiga eller förstörs, kommer avtalet och dessa villkor annars att bibehållas och den relevanta bestämmelsen kommer utan dröjsmål att ersättas av en bestämmelse som i möjligaste mån tillnärmer originalet räckvidden.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor bör bedömas "i samma anda" som dessa allmänna villkor.
 7. Oklarheter om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste förklaras "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan skyldighet. Entreprenören har rätt att ändra och justera erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av konsumentens erbjudande. Om entreprenören använder bilder är detta en sann representation av de erbjudna produkterna och /eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
 4. Alla bilder, specifikationsdata i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till kompensation eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder med produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att färgerna som visas exakt matchar produkternas verkliga färger.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:
  • Priset inklusive skatter.
  • Eventuella kostnader för avsändning.
  • Hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta.
  • Huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte.
  • Betalningsmetod, leverans och genomförande av avtalet.
  • Perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset.
  • Nivån på tariffen för distanskommunikation om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grundnivå än den vanliga grundsatsen för de kommunikationsmedel som används.
  • Huruvida avtalet arkiveras efter det att det har ingåendes, och om så är möjligt om vilket det kan konsulteras av konsumenten.
  • Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som konsumenten lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem.
  • Alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås.
  • De uppförandekoder som företagaren har lämnat in och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt. och
  • Distansavtalets minimilängd vid en varaktighetstransaktion.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godtagande av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som fastställs i avtalet.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar entreprenören omedelbart på elektronisk väg mottagandet av erbjudandet. Så länge avtalet om detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i detta syfte.
 4. Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för verkställigheten.
 5. Entreprenören kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:
  • Besöksadressen för etableringen av den företagare där konsumenten kan gå med klagomål.
  • Villkoren för konsumentens och konsumentens sätt att utnyttja ångerrätten eller en tydlig anmälan om uteslutning av ångerrätten.
  • Information om garantier och befintlig service efter köp.
  • Uppgifterna i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet ingås.
  • Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tidsbegränsade.
 6. När det gäller en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 7. Varje avtal ingås på de suspensiva villkoren för tillräcklig tillgång för de berörda produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl för 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och meddelats entreprenören.
 2. Under ångerperioden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om rimligen möjligt - i ursprungligt skick och förpackning till entreprenören, i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt för entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av modellformuläret eller med hjälp av ett annat kommunikationsmedel, t.ex. via e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett leveransbevis.
 4. Om kunden vid utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har återlämnat produkten till entreprenören, är köpet ett faktum.

När det gäller tillhandahållande av tjänster gäller följande:

 1. När det gäller tillhandahållande av tjänster har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skälen till detta i minst 14 dagar, med början den dag då avtalet ingås.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att fokusera på de rimliga och tydliga instruktioner som entreprenören ger med erbjudandet och/eller senast vid leveransen.

Artikel 7 - Kostnader vid återtag

 1. Om konsumenten använder sin ångerrätt får kostnaderna för att returnera varorna inte överstiga hans konto.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar entreprenören detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uttaget. Villkoret är att produkten redan har mottagits tillbaka av handlaren eller avgörande bevis på fullständig retur kan skickas in. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som konsumenten använder om inte konsumenten uttryckligen ger tillstånd till en annan betalningsmetod.
 3. Vid skada på produkten på grund av vårdslös hantering av konsumenten själv är konsumenten ansvarig för eventuell avskrivning av produkten.
 4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för avskrivning av produkten om inte all juridiskt nödvändig information om ångerrätten har tillhandahållits av entreprenören, detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten

 1. Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt punkterna 2 och 3. Uteslutningen av ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingåendet av avtalet.
 2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
  • som har fastställts av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer,
  • som är klart personliga till sin natur,
  • som till sin natur inte kan återlämnas,
  • som kan förstöra eller åldras snabbt;
  • Vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över.
  • För enskilda tidningar och tidskrifter.
  • För ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har förseglat.
  • hygienprodukter vars konsumenten har brutit förseglingen.
 3. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
  • om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som skall bedrivas vid ett visst datum eller under en viss period,
  • Vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut.
  • om spel och lotterier.

Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisförändringar på grund av ändringar i momssatserna.
 2. Genom undantag från föregående punkt kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och över vilka entreprenören inte har något inflytande, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuella priser som anges är riktpriser nämns i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser.
 4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt detta och:
  • Detta är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser. eller
  • konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
 5. De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
 6. Alla priser är föremål för utskriftsfel och typografiska fel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och typografiska fel. Vid tryckning och typografiska fel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt fel pris.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet samt de rättsliga bestämmelser och/eller statliga bestämmelser som finns den dag då avtalet ingås. Om avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och hävdar att konsumenten kan hävda mot entreprenören på grundval av avtalet.
 3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till entreprenören inom 2 månader efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nyskick.
 4. Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, eller för några råd om användningen eller tillämpningen av produkterna.
 5. Garantin gäller inte om:
  • konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått dem reparerade och/eller bearbetade av tredje part,
  • De levererade produkterna har utsatts för onormala tillstånd eller på annat sätt behandlats slarvigt eller strider mot entreprenörens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen.
  • Indequary är helt eller delvis resultatet av regler som regeringen har eller kommer att göra om arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. Entreprenören kommer att vara så försiktig som möjligt när han tar emot och utför beställningar av produkter och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har känt till för företaget.
 3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan eller bara delvis kan utföras, kommer konsumenten att få meddelande om detta senast 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
 4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från tidigare nämnda perioder. Att överskrida en period ger inte konsumenten rätt till ersättning.
 5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel återbetalar företagaren det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösningen.
 6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra allt för att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveranstiden kommer det att rapporteras på ett tydligt och förståeligt sätt att en ersättningsartikel kommer att levereras. När det gäller ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell retursändning är på entreprenörens bekostnad.
 7. Risken för skador och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till leveransen till konsumenten eller en förvald och meddelad representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Durationstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

uppsägning

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med vederbörlig efterlevnad av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en fristående period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot slutet av den tidsbetalade löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten får ingå de avtal som avses i föregående punkter
  • avbryta när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period,
  • åtminstone avbryta på samma sätt som han har ingått.
  • avboka alltid med samma uppsägningstid som entreprenören själv har bestämt.

förlängning

 1. Ett avtal som har ingåtts för en fastställd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förnyas eller förnyas under en viss tid.
 2. Genom undantag från föregående punkt får ett avtal som har ingåtts för en fristående period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en bestämd period på upp till tre månader, om konsumenten kan säga upp detta utvidgade avtal i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts för en fristående period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förnyas under en obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till det reguljära, men mindre än en gång i månaden , leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och avslutas automatiskt efter provperioden eller introduktionsperioden.

dyr

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 13 - Betalning

 1. I den mån inget annat avtal har in gjorts skall de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att den ångerperiod som avses i artikel 6.1 har inletts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller uppgetts till entreprenören.
 3. I händelse av konsumentens fallissemang har entreprenören rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har fått veta i förväg.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

 1. Företagaren har ett tillräckligt offentligiserat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in helt och tydligt till entreprenören inom två månader, efter det att konsumenten har hittat bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är mottaglig för tvistlösningen.
 5. Vid klagomål måste en konsument först kontakta entreprenören. Om webbshopen är ansluten till Stichting WebwinkelKeur och vid klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, bör konsumenten kontakta Stichting WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl),som kommer att medla gratis. Kontrollera om den här webbutiken har ett pågående medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/Om en lösning ännu inte har nåtts har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende tvistlösningskommitté som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, domen är bindande och både företagare och konsument instämmer i detta bindande avgörande. Att lämna in en tvist till denna tvistkommitté innebär kostnader som konsumenten måste betala till den berörda kommittén. Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska onlineplattformen (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören anger något annat skriftligen.
 7. Om ett klagomål befinns vara välgrundat av entreprenören kommer entreprenören att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

 1. Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor avser. Även om konsumenten är bosatt utomlands.
 2. Wiens försäljningskonvention är inte tillämplig.

Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller andra bestämmelser än dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.